โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการสิงหวรรธน์ มาตราช เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีและเป็นนักเรียนที่ดี นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ข่าว/ถ่ายภาพ : นายพีรพัฒน์ ถึงสุข