การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการภายในองค์กร พร้อมด้วยการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA)  พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์