โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดย ว่าที่ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) และส่งเสริมพัฒนาครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน จัดทำ Clip VDO การสอนกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs8Cs วิทยากรการอบรม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 49 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม