การนิเทศติดตามการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรการศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานในระยะกลางน้ำ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์|โดยนิเทศ เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตุการสอน สะท้อนคิด ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 และ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 และ ม.3 ร่วมกับ คณะนิเทศติดตามจาก สพฐ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.มาราศรี มีโชค และดร.บุญยาฤทธิ์ ปิยะศรี โดยมี ผู้อำนวยการ ดร.สมบูรณ์ นนทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ พร้อมด้วย นางพะเยาว์ กลิ่นหอม และ นางพัทธนันท์ หนูเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามฯ