ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการกำหนดรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

วัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการกำหนดรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์