โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึก CEFR : ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ”