การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564