สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมเพื่อขี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการชับเคลื่อนนโยบายเรงด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวอรทัย นาคดี กลุ่มนโยบายและแผน นางวิระดา แก่นกระโทก นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมเพื่อขี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการชับเคลื่อนนโยบายเรงด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ แนวทางการการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การรายงานผลข้อมูลการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ I-MES โดย นายวิชัย รัศมีดารา ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์