นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วันที่ 19 พ.ค.2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และนางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม