ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของนางสาวพัทธนันท์ หนูเทศ และ นางพเยาว์ กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นางประภาพร มั่นพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม และนางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของนางสาวพัทธนันท์ หนูเทศ และ นางพเยาว์ กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์