ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของนายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ และ นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของนายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ และ นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ และ นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ