โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕