การประชุมปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการชี้แจงการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac-zzjm-wkd สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 37 โรงเรียน ดำเนินการโดย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ ศน.เมตตา ถวิลไทย, ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย และ ศน.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ผู้เข้าร่วมประชุม จาก 37 โรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 86 คน