โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคัดกรองและส่งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกอบด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะศึกษานิเทศก์ และ ครูทวี ไวยมิตรา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ ครูพัชรศักดิ์ พรหมมาศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ครูแกนนำแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สพม.นครสวรรค์ และทุกสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เรื่องการใช้งาน“ระบบการคัดกรอง ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ของนักเรียนรายบุคคล ตามระบบสำรวจแวว ความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://mi-test.obec.go.th/