นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมิน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมิน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นำโดย ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีการบรรยายพิเศษ การพัฒนาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ และแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECOA) การขอรับประเมิน OBECQA วิทยากรโดย ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์