ดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้าน ผอ.สมจิตร นุชสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ