การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2565 จังหวัดนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางมัณฑนา รอทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2565 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Webex)