การประชุมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน กับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์