ตรวจเยี่ยมการเตรียมสนามสอบวิชาการนานาชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ มัชฌิม

วัน ศุกร์ ที่  22 เมษายน 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมสนามสอบวิชาการนานาชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ มัชฌิม