การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” รุ่นที่ 14

วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรเพชร เขมวิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ได้รับทุนพระราชทานทั้งหมดจำนวน 11 คน โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมแสงเทียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์