กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในระบบงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การงานศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในระบบงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การงานศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ