การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจำ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์