การประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล สอบท่านข้อมูล เชิงประจักษ์ นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนในการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565)

วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล สอบทานข้อมูล เชิงประจักษ์ นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนในการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์