สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วัน พุธ  ที่ 23 มีนาคม 2565  เวลา 11.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขต ทุ่งหินเทิน เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม  พร้อมด้วย นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และ นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม