สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบุญชอบ โตคำ  ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.) ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ  นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์