โครงการอบรมอาสายุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2565

ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ได้จัดโครงการอบรมอาสายุวมัคคุเทศก์โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน โดยมี นายธาดา วงษ์เลิศเกตุยา ปลัดอาวุโสอำเภอตาคลีกล่าวเปิดพิธี และหลวงพ่อพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เจ้าอาวาสวัดจันเสน ให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในครั้งนี้ จำนวน 51,980 บาท