ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact