ทางโรงเรียนโกรกพระขอขอบคุณ คณะกรรมการโครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้านิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานของศูนย์เรียนรู้พออยู่พอกิน และให้ความรู้การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ

ทางโรงเรียนโกรกพระขอขอบคุณ คณะกรรมการโครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้านิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานของศูนย์เรียนรู้พออยู่พอกิน และให้ความรู้การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ