ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้