ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาตนเองโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้

TEETHAI
Latest posts by TEETHAI (see all)