ปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย” โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย” โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 2 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์