สพม.นครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะทำงานโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์