โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของกลุ่มโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาท ภาคเรียนที่ 2/2564

วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของกลุ่มโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาท ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอโครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมี ท่าน ผอ.ไพศาล ปทุมชาติ, ท่านผอ.เพ็ญจรัส สิงห์ทอง เป็นคณะกรรมการนิเทศ และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, โรงเรียนสาครพิทยาคม, โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

ข้อมูลและภาพโดย เพจ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์