การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ 

วัน จันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ เพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดย นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน  โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การดำเนินการจัดทำลำดับเวลา (Timeine) แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดย นายภูธรจันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบZoom Meeting)