โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ