สพม.นครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกล การพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศติดตามของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วัน ศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิระดา แก่นกระโทก นายคมกฤช แผนเสือ นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ และ นายบุญชอบ โตคำ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมประชุมทางไกล การพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศติดตามของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรมZoom Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์