สพม.นครสวรรค์ ร่วมงาน ส.บ.ม.ท. และ เข้ารับได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน พุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการเสวนาเรื่อง “บทบาทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่” โดย ดร.สุรศักดิ์ อิ๋นศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.พัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการเสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.อุดม  พรมพันธ์ใจ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ดร.สุรพงศ์  งามสม ที่ปรึกษาสมาคม EIS อาเซียน (AEISA) และรศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และในภาคบ่าย ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปี 2563 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​นครสวรรค์  เข้ารับได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​นครสวรรค์ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาดีเด่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 ท่าน และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2563 นายพงษ์เทพ เจริญไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  นายสังวร ยมรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นายอารมณ์ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา นายสิงหวรรธน์ มาตราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และ นายนริศ ธรรมปรัชญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และรองผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 นายพจนลักษณ์  ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย