ตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์