พิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet 

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมGoogle Meet