การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2564  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคำภา  หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส ข้าราชการบำนาญ สพฐ. และ นายวันชัย  อดีตผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์