ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่วมกับปลัดอำเภอบรรพตพิสัย,สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย , ผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง และ ปลัดอบต.บ้านบึง เพื่อเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน แม่ค้า นักการภารโรง ตรวจ ATK ครบ 100% ได้รับจัดสรรชุดตรวจจาก ศธจ.นครสวรรค์ และได้ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชัดเจน และรัดกุม เป็นไปตามมาตรการ และจัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble