ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16-18

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16-18 ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การชับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting