ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขตวิมานลอย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโกรกพระ ในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมยคณะศึกษานิเทศก์ นางส้มพรรณ ถวิลไทย , นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโกรกพระ ได้เปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมาเรียน ทุกชั้น ทุกคน 100% และได้มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชัดเจน และรัดกุม เป็นไปตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ตรวจ ATK ครบ100% ทุกคน :นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงแม่ค้า และภารโรง โดยชุดตรวจ ATK ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลบางบางมะฝ่อ