สพม.นครสวรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับ
เกียรติบัตร ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดำเนินการประกาศยกย่อง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์