เด็กหญิงวาราดา บรรเทิงใจ นักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ 

เด็กหญิงวาราดา บรรเทิงใจ นักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์