การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดบึงกาฬ

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวต้อนรับ และพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำบึงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย นายสุทธิชัย  จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ “การนำนโยบายการจัดการศึกษาและจุดเน้น สู่การปฏิบัติ” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวัดและประเมินผล โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบริหารงานบุคคลโดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

ภาพและข่าวโดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ สพม.นครสวรรค์