การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นางสาวจิตติมา พานิชกิจ วิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำเยี่ยมชมนำเยี่ยมชมการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของนักเรียนและครู อาคารคัดกรอง สถานที่กักตัวและการเรียนการสอนรูปแบบ On Site และ On Line โดยมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเป็นโรงเรียนนำร่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์