ประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2564

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านผ่านระบบ Video Conference Cisco Webex Meeting โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ