การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

วัน พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการนำเสนอและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในระยะเวลา 1 ปี ของนางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม และ นางเจนจิรา  ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ ณ โรงเรียนโกรกพระ

นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม

นางเจนจิรา  ชมกุล 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ