การนำเสนองานการพัฒนา (EID Plan) ของ ศึกษานิเทศก์ และการประชุมคณะกรรมการบริการวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2

วัน จันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการนำเสนองานการพัฒนา (EID Plan) ของ ศึกษานิเทศก์ และการประชุมคณะกรรมการบริการวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์