การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์